Kort præsentation af abonnementsvilkårene

På denne side kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Greenland Television. Vilkårene er sammen med evt. prisliste og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og Greenland Television. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her:

 • Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som Greenland Television leverer i henhold til abonnementsaftalen.
 • Du skal betale din regning via betalings service. Hvis du ønsker at betale på andre måder end betalings service, opkræver Greenland Television et betalingsgebyr.
 • Greenland Television lukker for din forbindelse, hvis regningen ikke bliver betalt.
 • Hvis der opstår fejl i Greenland Televisions net, så din forbindelse ikke virker, retter Greenland Television fejlen hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.
 • Ændring af priser og abonnementsvilkår varsles normalt ved annoncering på www.gtv.gl.

1. Aftalen

Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af Greenland Televisions tv og Internet (herefter tjenester), der udbydes af Greenland Television APS (herefter Greenland Television). Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler.

En aftale om levering og drift af tjenesterne (et abonnement) omfatter følgende:

 • Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesterne.
 • Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som kunden har valgt.
 • Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser).

For tjenester med fast installation er det en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere forbindelse til Greenland Television’s  net på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for Greenland Televisions geografiske dækningsområde.

2. Aftalens parter

Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenester er kunden (abonnenten) og Greenland Television. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Tjenesterne må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand. For tjenester med fast installation må kunden endvidere ikke videre distribuere tjenesten (tv-kanaler, internetadgang mv.) til andre adresser end installationsadressen. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse eller en særskilt installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

3. Kundens misligeholdelse (Greenland Televisions lukkeret)

For datatjenester er Greenland Television berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Greenland Television endvidere berettiget til at afbryde kundens forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

 • Abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. betales ikke efter Greenland Television’s fremsendelse af email rykker.
 • Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger.
 • Kunden udøver chikane mod Greenland Television eller Greenland Television’s medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i Greenland Television’s net.
 • Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller e-mailadresse.
 • Kunden er taget under konkursbehandling.

Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Greenland Television efter anmodning fra kunden genåbning af forbindelsen. Greenland Television er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Greenland Television opsige aftalen uden varsel. Greenland Television er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesterne, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på Greenland Television’s tjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt.

4. Leveringstidspunkt

Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger Greenland Television på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. Ved leveringer der kræver ny kabling og installation er det en forudsætning for Greenland Television’s overholdelse af det oplyste leveringstidspunkt, at de fornødne tilladelser, herunder   tilladelse til indlæggelse af data og tv signaler  på boligens koax anlæg, kan indhentes, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Greenland Television’s kontrol, herunder men ikke begrænset til særlige fysiske forhold, der besværliggør Greenland Television’s levering, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug.

Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesterne er idriftsat.

5. Greenland Televisions udstyr og faste installationer

På installationsadressen etablerer Greenland Television et kabelafslutningspunkt, som udgør afslutningspunktet for Greenland Television’s net. Dette er typisk et antenneudtag for tv og et RJ45 stik for Internet. Hvis kunden ønsker etablering af et internt fordelingsnet, etablerer Greenland Television dette mod særskilt betaling. Det interne fordelingsnet kan f.eks. bestå af Netværks switch, husforstærker, passiv fordeler samt antennestik og indvendige ledninger i installationer med mere end ét antennestik. Kunden sørger for eventuel nødvendig elforsyning til brug for udstyr, der indgår i kundens interne fordelingsnet, og eventuelle udgifter hertil påhviler kunden. Hvis kunden ønsker etablering af ekstra ledningstræk mellem kabelindføring i kundens bolig og kabelafslutningspunktet, etablerer Greenland Television dette, evt. mod særskilt betaling. Greenland Television har drifts- og fejlretningsansvaret for  nettet til og med kabelafslutningspunktet, kunden den har drifts-og fejlretningsansvaret for det eventuelle interne fordelingsnet og ekstra indvendige ledningstræk.

Udstyr som kabelmodem til Internetadgang er Greenland Televisions ejendom, men udlånes til kunden så længe kunden er abonnent. Ved opsigelse af abonnoment afleveres kabelmodem mv til Greenland Television, ved at kontakte gtv@gtv.gl for afleveringsaftale.

Greenland Television bestemmer den nærmere placering af kabelafslutningspunktet under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst muligt omfang efter kundens ønske. Hvis der i forvejen er installeret et kabelafslutningspunkt på adressen, kan Greenland Television vælge at anvende dette. Hvis kunden ønsker en anden placering af kabelafslutningspunktet end den, som Greenland Television har valgt, etablerer Greenland Television – om muligt – evt. dette mod særskilt betaling. Hvis kunden i øvrigt ønsker en placering af kabelafslutningspunktet eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt (f.eks. skjult fremføring eller placering af kabelafslutningspunktet i vådrum), etablerer Greenland Television – om muligt – evt. dette mod særskilt betaling. Hvis kunden senere ønsker kabelafslutningspunktets placering og ledningsføring ændret, etablerer Greenland Television – om muligt – dette mod særskilt betaling. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for Greenland Television til at installere kabelafslutningspunktet og ledningsføring. Gives der ikke Greenland Television uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Greenland Television berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal kunden sørge for.

5.A. Husejere (parcel- og rækkehuse mv.)

Hvis kunden bor i hus, inkluderer oprettelsen installation og etablering af et kabelafslutningspunkt. Indføring af tv og Internet signal på kundens interne fordelings net foretages, hvor det efter Greenland Television’s vurdering er teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssigt.

5.B. Lejligheder (leje-, andels- og ejerboliger mv.)

Hvis kunden bor i lejlighed, inkluderer installation og etablering af et kabelafslutningspunkt. Indføring af tv og Internet signal på kundens interne fordelings net foretages, hvor det efter Greenland Television’s vurdering er teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssigt.

Det er en forudsætning for installationen, at Greenland Television har en skriftlig tilladelse fra ejeren/administratoren af ejendommen.

Nedtagning af eventuel gammel installation kan ske mod særskilt betaling.

6. Kundens udstyr og interne fordelingsnet, kundens brug af tjenesten mv.

Kunden skal sikre, at forbindelsen til Greenland Television’s net benytter på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige net. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående trafik eller abonnere på yderligere forbindelser til Greenland Television’s net, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Kunden er forpligtet til ikke at udøve chikane mod Greenland Television eller Greenland Television’s medarbejdere. Kunden skal sikre, at udstyr (tv, computer, teleterminaludstyret eller andre former for kommunikationsudstyr), der tilsluttes Greenland Television’s offentlige net, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes Greenland Television’s net, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål.

Hvis udstyr eller interne fordelingsnet (f.eks. husforstærker, passiv fordeler, indvendige ledninger og/eller ekstra antennestik ud over kabelafslutningspunktet), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med Greenland Television’s net, giver anledning til forstyrrelser i Greenland Television’s net på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne fordelingsnet, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen.

7. Behandling af kundeoplysninger og regningsdata

Greenland Television registrerer kundeoplysninger og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for kundens forbrug af tjenesten.

8. Flytning

For tjenester med fast installation kan kunden bestille flytning af forbindelsen til tjenesten mod betaling af ny oprettelsesafgift. Flytning betragtes i enhver henseende som opsigelse af bestående abonnement og oprettelse af nyt abonnement. Priser og vilkår for opsigelse og oprettelse gælder derfor.

Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) og pkt. 5 (installation af nettermineringspunkt) tilsvarende anvendelse. Såfremt det ikke er teknisk muligt at levere forbindelse til Greenland Television’s offentlige net på den nye installationsadresse, ophører abonnementsaftalen.

9. Priser

Greenland Television fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. Greenland Television kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og eventuelt forbrugsafgifter. Derudover kan Greenland Television opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan fås på Greenland Television’s hjemmeside eller ved henvendelse til Greenland Television.

10. Betaling

Kunden skal betale regningen via Betalings service. Hvis kunden ønsker at betale på andre måder end via Betalings Service, er Greenland Television berettiget til at opkræve et betalingsgebyr pr. udsendt regning. Betalingsgebyrets størrelse afhænger af den valgte betalingsform.

Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgifter opkræves fra leveringstidspunktet.

Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er Greenland Television berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Greenland Television er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Greenland Television er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende kundens aftaler om andre teletjenester, der udbydes af Greenland Television, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor Greenland Television varetager opkrævningen på dennes vegne. Greenland Television kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår og andre ydelser leveret af Greenland Television. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav.

11. Greenland Televisions misligeholdelse

11.A. Fejlafhjælpning

Greenland Television afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag– fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00). Kunden skal sikre, at Greenland Television med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Gives der ikke Greenland Television uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Greenland Television berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i Greenland Television’s net, eller at fejlen ligger i kundens terminaludstyr, i tilslutningsudstyr ejet af kunden eller i kundens interne fordelingsnet, er kunden forpligtet til at dække Greenland Television’s udgifter til fejlsøgning.

11.B. Afslag i abonnementsafgiften for Internet

Hvis Greenland Television ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, eller hvis der opstår fejl i Greenland Television’s net, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager Greenland Television efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 2 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet, og hvis beløbet overstiger 25 kr. Fejl i tjenesten, som skyldes fejl i tilslutningsudstyr ejet af kunden eller i kundens interne fordelingsnet, berettiger dog ikke kunden til afslag i abonnementsafgiften.

11.C. Afslag i abonnementsafgiften for TV

GTV er ikke forpligtet til at yde afslag i abonnementsafgiften ved forstyrrelser af tv-signalet, med mindre at disse varer i mindst 5 sammenhængende dage.

 • Refusion ydes ikke, hvis forstyrrelser skyldes vejrmæssige eller atmosfæriske forhold.
 • Refusion ydes ikke, hvis forstyrrelser skyldes problemer med modtageudstyr hos kunden.
 • Refusion ydes ikke ved forstyrrelse af enkelte kanaler.

11.D. Erstatningsansvar

Greenland Television er erstatningsansvarlig i henhold til dansk/grønlandsk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Greenland Television eller nogen, som Greenland Television har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

 • Greenland Television er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Greenland Television’s net og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Greenland Television har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 • Greenland Television er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.
 • Greenland Television er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra kunden, som skyldes kommunikationsfejl.
 • Greenland Television er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software.
 • Greenland Television er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten.

11.E. Force majeure

Greenland Television er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Greenland Television’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Greenland Television’s egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

12. Overdragelse af aftalen

Kunden kan med Greenland Television’s samtykke overdrage (abonnements) aftaler om tv hos Greenland Television samty abonnementsaftaler om internetadgang hos Greenland Television. Greenland Television kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde skriftligt tiltræder overdragelsen. Greenland Television kan endvidere forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld. Den nye og den gamle kunde og Greenland Television aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den nye kunde har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres Greenland Television’s mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet.

13. Opsigelse og bindingsperiode

Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigelighedsperiode) er aftalen uopsigelig i bindingsperioden. Det fremgår af Greenland Television’s ordrebekræftelse og/eller af en særskilt aftale mellem kunden og Greenland Television, om der er aftalt en bindingsperiode. Ved normalt abonnement på tv og Internet hos Greenland Television kan kunden i opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned til udgangen af en måned.

14. Ændringer i Greenland Televisions net og tjenester

Greenland Television er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Greenland Television’s offentlige net og tjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Greenland Television tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Greenland Television skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten.

15. Ændring i vilkår og priser

Greenland Television kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, med et varsel på mindst 1 måned. Prisstigninger kan bl.a. gennemføres som følge af almindelig inflation og markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser samt i tilfælde af Greenland Television’s forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtjening.

Ændringerne varsles ved offentliggørelse på Greenland Television’s hjemmeside eller Facebookside. Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til kundens Email. Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Greenland Television’s hjemmeside eller Facebookside.